Informatie

Mijn werkwijze

Voornamelijk werk ik vanuit een (moderne) psychoanalytische/psychodynamische denk- en referentiekader.

Psychoanalytische psychotherapie (en psychoanalyse) zijn bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek, die inzicht zoeken in de oorsprong van problemen en nare ervaringen willen verwerken. Deze vorm van psychotherapie gaat ervan uit dat de mens gevormd wordt door ervaringen met anderen in het verleden, die diepe indruk hebben gemaakt. Het doel is het bewust maken van deze verborgen gevoelens en gedachten om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan. De therapiesessies vinden variërend één keer per week of twee weken tot drie of vier keer per week (in het geval van psychoanalyse) plaats. De cliënt spreekt zo open mogelijk over wat hem of haar bezighoudt. De psychotherapeut luistert, tracht de cliënt te stimuleren en te ondersteunen in deze zoektocht en wijst op mogelijke gedachten en gevoelens die onduidelijk blijven voor de cliënt. Bron: NVP

Psychoanalytische/psychodynamische therapie is een vorm van psychotherapie gericht op het betekenis geven aan en ontwikkelen van de innerlijke wereld van de cliënt/patiënt. Het gaat om het verhelderen van de achtergrond en de betekenis van psychische problemen die het dagelijks functioneren van mensen aantasten en hen hinderen in hun relaties. Het gaat ook om het (verder) ontwikkelen en opbouwen van een innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en fantasieën waardoor mensen bewust(er) worden van hun doen en laten.

Samen met de therapeut ontdekt de cliënt/patiënt achterliggende gedachten en gevoelens die vaak minder bewust zijn, hun wortels in het verleden hebben en tot herhalingspatronen leiden. Psychoanalytische psychotherapie is een methodische en bewezen effectieve vorm van therapie die de ontwikkeling van ieder mens tot uitgangspunt heeft. Tegenwoordig wordt het ook vaak  Psychodynamische Therapie (PDT) genoemd.

Nederlands, Engels en Italiaans zijn de door mij gesproken talen.

Voor wie?

Voordat u mij benadert, overlegt u dan eerst met uw huisarts. Die kan, samen met u, uw klachten inventariseren en onderzoeken of een verwijzing naar “Specialistische GGZ” (zoals tot eind 2021 genoemd was) nodig is. Ik bied een psychiatrisch onderzoek, inzichtgevende, psychodynamische c.q. psychoanalytische psychotherapie en, eventueel, (ondersteunende) medicamenteuze behandeling. U kunt bij mij terecht voor diagnostiek en behandeling van diverse psychische klachten zoals depressie, angst- en dwangklachten, fobieën, traumatische ervaringen, problemen in werk (bij voorbeeld burn-out), studie of relaties, maar ook persoonlijkheidsproblematiek of vanwege een gebrek aan zelfwaardering of zelfvertrouwen en problemen rond zelfbeeld.

Ook kunt u bij mij terecht als u problemen ervaart in uw persoonlijke en/of professionele ontwikkeling, in uw relaties met anderen maar evenzeer voor begeleiding bij het verwerken van het verlies van een dierbare of het lijden aan een ernstige/chronische ziekte, losmakings- en identiteitsproblemen. Als u een Expat bent dan zijn de emotionele gevolgen van migratie en het zich aan een nieuw land en cultuur moeten aanpassen talrijk: hiervoor kunt u ook bij me terecht.

Onze gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en uw privacy is gegarandeerd. Van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heb ik een aantekening voor het behandelen van volwassenen maar ik ben niet gespecialiseerd in het behandelen van kinderen.

Voor wie niet?

Als er sprake is van een actueel verslavingsprobleem, psychotische klachten (zoals bij schizofrenie), manisch-depressieve klachten, ernstige agressiviteit, levensbedreigende suïcidaliteit: in deze gevallen kan ik u niet behandelen. Wanneer er sprake is van crisis of crisisgevoeligheid is een zelfstandig gevestigde praktijk niet de juiste plek voor behandeling: het nodige uitgebreidere behandelaanbod zoals ambulante zorg, 24-uurs spoedzorg en klinische opname faciliteiten kan ik u niet bieden. Een behandeling in een instellingsverband is dan geïndiceerd.

Wachttijden

Ik werk niet met wachtlijsten, waardoor het dus niet mogelijk is om (potentiele) nieuwe patiënten/namen op een wachtlijst te zetten.

Behandeling

U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende problemen waarvoor psychotherapie en/of medicamenteuze ondersteuning nodig is. Medicamenteuze behandeling kan soms de psychotherapeutische behandeling ondersteunen en soms ook juist mogelijk maken. Een medicatie advies kan al tijdens de intakegesprekken voorkomen maar evengoed in de loop van uw psychotherapeutische behandeling.

U kunt bij mij in behandeling komen voor inzichtgevende, psychodynamische c.q. psychoanalytische psychotherapie. Dit zijn meestal intensieve(re) en langdurige behandelingen. Om te bepalen of deze intensieve vorm van behandeling voor u nodig en geschikt is, zijn vaak een aantal onderzoeksgesprekken noodzakelijk.

Voor achtergrond informatie betreffende deze behandelvormen kan ik u verwijzen naar de websites van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA), de International Psychoanalytic Association (IPA) en de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP).

Coaching, leertherapieën en supervisies

U kunt bij mij ook terecht voor coaching, vanuit een psychoanalytisch-psychodynamisch referentiekader. Coaching draagt bij aan het vergroten van inzicht en ontwikkelen van vaardigheden waardoor u flexibel(er) en veerkrachtig(er) kan functioneren.

Met name door middel van (zelf)reflectie wordt u uitgedaagd om lastige situaties vanuit verschillende invalshoeken te bezien en nieuwe inzichten op te doen over uzelf en het eigen functioneren. U leert nieuwe kanten van uzelf kennen en krijgt een breder perspectief op uw mogelijkheden. Op deze wijze draagt coaching bij aan de professionele ontwikkeling. Ook draagt het regelmatig analyseren van werk gerelateerde gevoelens bij aan het voorkomen van een burn-out. Hoewel ik vanuit een inzichtgevende en psychodynamische perspectief werk, zullen wij onze gesprekken voeren in het hier en nu met de focus op uw coachingsvraag. Het is vaak een kort, intensief én inspirerend proces. Coaching is echter geen therapie. Als er behoefte ontstaat om toch meer en intensiever inzichtgevende gesprekken te voeren dan behoort dat tot de mogelijkheden.

Tevens het is mogelijk om bij mij in leertherapie en voor supervisies te komen: ik ben opgenomen in het Register Leertherapeuten Psychotherapie van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (registratienummer: 18506); door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en de RINO ben ik een erkende (psychoanalytisch) supervisor.

Start

Diploma APAU kunt telefonisch of per e-mail contact met mij opnemen: tijdens dit eerst aanmeldingscontact zal ik al met u in grote lijnen bespreken of een behandeling bij mij mogelijk c.q. geïndiceerd is. Als een behandeling bij mij tot de mogelijkheden behoort zullen we enkele kennismakingsgesprekken afspreken om dit gedetailleerder uit te zoeken in een onderzoeksfase. Nadat we (meestal) twee tot drie gesprekken hebben gevoerd zal ik in een adviesgesprek met u bespreken wat mijn visie is op uw klachten en wat mijns inziens de mogelijkheden zijn voor behandeling. Op dat moment heeft u dan ook de tijd gehad om mij en mijn manier van werken enigszins te leren kennen. Als wij samen tot een behandeling bij mij besluiten dan kan dat meestal meteen of op zeer korte termijn van start gaan.

Vooraf en mogelijk ook tijdens de behandeling zal ik u vragen om enkele vragenlijsten in te vullen via Embloom, in het kader van diagnostiek en uitkomst/effect meting (o.a. in verband met R.O.M. – Routine Outcome Monitoring). De uitslagen (scores) van de vragenlijst worden naar de praktijk gestuurd en ook anoniem verzonden naar de Alliantie Kwaliteit (Akwa) GGZ. De Akwa verzamelt de gegevens van het beloop van ziekte en herstel van iedereen die psychiatrische hulp ontvangt. Dit betreft alleen geanonimiseerde gegevens van de totale groep mensen die in zorg zijn, niet gegevens die op uzelf herleidbaar zijn. Mocht u in de onderzoeksfase besluiten niet bij mij in behandeling te willen, dan zal ik een kort verslag naar uw huisarts sturen en een factuur aan uw verzekeraar doen toekomen.

Vanwege de Zorgverzekeringswet worden wettelijk verplichte gepseudonimiseerde gegevens verstrekt aan het DIS (DBC Informatie Systeem), dat onder toezicht staat van de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Desgewenst kan er gebruikt gemaakt worden van een Privacyverklaring, waardoor het aanleveren aanleveren aan DIS o.a. niet plaats zal vinden. Aan uw zorgverzekeraar wordt gedeclareerd in het kader van het vanaf 1 januari 2022 geldig Zorg Prestatie Model https://www.zorgprestatiemodel.nl

Behandelplan

Als we samen besluiten met een behandeling te beginnen, zal ik een behandelplan formuleren en met u bespreken en daarvoor uw akkoord vragen. In een behandelplan staat een summiere omschrijving van de problematiek, het doel waaraan gewerkt zal worden en de wijze waarop dit zal gebeuren.

Kwaliteitsborging, privacy en patiëntenrecht

Kwaliteitsborging
De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door na- en bijscholing, intervisie (periodiek overleg met een groep collega’s over de geanonimiseerde inhoud van lopende behandelingen), 5-jaarlijkse visitatie door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 5-jaarlijkse her-registratie als psychiater en psychotherapeut en het toepassen van effectmeetinstrumenten. Uiteraard houd ik mij aan de beroepscode van de KNMG en de NVvP.

De praktijk beschikt over het per 01-01-2017 verplichte Kwaliteitsstatuut GGZ – de laatste versie dd 23-06-2022 ligt ter inzage op de praktijk.

Terugkoppeling door patiënten is een belangrijk kwaliteit bevorderend instrument gebleken. Wanneer u in behandeling bent, bent u dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om kenbaar te maken hoe u dat ervaart. Zeker als u moeite heeft met onderdelen van de behandeling of als u ergens ontevreden over bent, is dat van groot belang.

Privacy
De psychiater heeft een beroepsgeheim en is in juridische zin geheimhouder. Alles wat u met mij zult bespreken is vertrouwelijk. Het is gebruikelijk dat uw huisarts, als formele verwijzer, informatie ontvangt over de diagnose, het behandelplan, het verloop van de behandeling en de beëindiging daarvan. Deze informatie wordt echter niet verstrekt als u daar nadrukkelijk bezwaar tegen maakt. Voordat ik uw huisarts bericht, zal ik u daar formeel toestemming voor vragen en de inhoud van mijn brief met u bespreken.

U kunt hier mijn Privacy Statement downloaden.

Diploma NVPAConform de richtlijnen van de beroepsverenigingen, maak ik deel uit van intercollegiale intervisiegroepen. Tijdens deze bijeenkomsten worden door vakgenoten gedachten uitgewisseld over problematiek en behandelingen; ieder deelnemer is ook gebonden aan het geheimhoudingsplicht en er worden geen persoonlijke gegevens uitgewisseld.

Van u en uw behandeling houd ik een elektronisch patientendossier (EPD) bij. De softwareleverancier van mijn EPD is Tenzinger.

Informatie aan derden, zoals bedrijfsartsen of een medisch adviseur, wordt uitsluitend verstrekt nadat u inzage heeft gehad en u uw schriftelijke toestemming heeft gegeven. Zonder uw toestemming zal informatie aan anderen alleen worden doorgegeven als er sprake is van ernstig en acuut gevaar voor uzelf of anderen.

Patiëntenrecht
Conform de WGBO, de GGZ en de wet BIG heeft u als patiënt wettelijke rechten. Klik hier voor een uitgebreide toelichting over het patiëntenrecht.

Klachten

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandeling en/of een klacht hebben, dan kunt u dit het beste eerst zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden afgehandeld, zijn er verschillende mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen:

Bemiddeling
Wanneer u een klacht heeft over uw behandeling kunt u contact opnemen met de coördinator van de Vereniging Vrijgevestigd Psychiaters Amsterdam en Omstreken, die onder meer als taak heeft in deze kwesties te bemiddelen.

Klachtencommissie
Is uw klacht zo ernstig dat bemiddeling geen oplossing biedt, dan kunt u contact opnemen met de Klachtencommissie van de VVPAO. Uw klacht of onvrede kunt ook voorleggen aan de klachtencommissie van de NVPA , mijn beroepsvereniging met betrekking tot psychoanalyse. U zult uitgenodigd worden voor een gesprek en er zal ook met mij gesproken worden.

Diploma IPARegionaal Medisch Tuchtcollege
U kunt een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Cliëntenorganisaties als Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u ook vertellen waar u het beste met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure.

Afwezigheid, waarneming en spoed

Mijn praktijk is aangesloten bij de VVPAO (Vereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en Omstreken). Waarneming wordt binnen deze vereniging gewaarborgd.
Bij de start van de behandeling worden er afspraken gemaakt over mijn bereikbaarheid. Tijdens mijn vakanties en bij ziekte, voor urgente problemen wordt mijn praktijk waargenomen door collega psychiaters uit Amsterdam en omgeving. Ik zal u tijdig erover informeren en de gegevens van mijn waarnemer geven. Naam en telefoonnummer van mijn waarnemer zullen ook te horen zijn op mijn voicemail.

Als ik niet direct bereikbaar ben en hulp geen uitstel verdraagt, dan kunt u contact opnemen met uw huisarts of buiten kantooruren met de huisartsenpost. Zo nodig kan de huisarts een consult bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam aanvragen.

Identificatieplicht

Per 1 juni 2009 is het voor u verplicht om u te legitimeren als u behandeling zoekt. Deze maatregel is door de overheid genomen om misbruik van zorg en medische fouten tegen te gaan. Bij aanvang van de behandeling zal daarom een geldig legitimatiebewijs van u gevraagd worden (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).